Alumni

1 Raja Digvijay Singh Raghogarh
2  Shri Lakshman Singh
3  Dr. C S Ranawat
4 Dr. Sudhir Khetawat
5  Shri Raj Singh Dungarpur
6  HH Bhanu Prakash Singh Narsingarh.
7  Prof. Prabhat Patnaik
8  Mr. KK Bhatnagar
9  Mr. Deepak Obhrai
10  Late Mr. Hanumant Singh
11  HH Maharaja KS Rathore of Sitamau & Dr. Dhiraj Bora
12   Mr. Manish Kalani
13  Mr. Rampratap Singh
14 Mr. Khanindra Barua
15  Mr. Vikram Rajadhyaksha
16  Mr. Gajendra Singh Sareen
17  Mr. Rahul Patwardhan & Mr. Saeed Khan Malek
18  Mr. Harish Chandhok
19 Mr. Arun Yadav